جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

شـركت خدمات ســرويـس بوعلی (سـهامی خاص) در تاريخ 1362/10/12 تحت شـماره50621 با مـوضوع فعاليت ســرويس و تـعمير كليه لوازم پـزشـكی آزمايشگاهی در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيده سپس در دهه هفتاد شركت راكد شد و درسال 1379 با تغيير موضوع فعاليت مجدداً شـروع به فعاليت نمود.

طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1379/09/20صاحبان سـهام شـركت، نام شركت به توسعه وسـرمايه گذاری خدمات بوعلی ( سهامی خاص) و موضوع  فعـاليت آن به ســرمايه گذاری تغـيير داده شد و متعاقباً بموجب مـصوبه مـجمع عمومی فوق العاده مورخ 1380/04/31صاحبان سـهام شــــركت ،نام فـعلی آن به“ســرمايه گذاری بـوعلی (سهامی خاص)” تغيير يافته است.

همچنين پيرو مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382/05/08 نوع شركت از سهامی خاص به سـهامی عام تبديل گرديد و اسـاسنامه ای مشتمل بر 78 ماده و 14 تبـصره تصويب و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد شـركت در تاريخ 1382/06/24 درسازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. مركز اصلی شــركت در تـهران است.