جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

سرمايه

تغييرات سرمايه شركت از بدو تاسیس تا کنون به شرح جدول ذيل می باشد :


مجمع عمومی فوق العاده محل تأمين (ريال)مبلغ ارزش اسمی هر سهم تعداد سهام سرمایه - ریال
- سرمايه اوليه 5,000,000 10،000 500 5,000,000
1380/12/20 مطالبات و آورده نقدی 65,000,000,000 10،000 6,500,000 65,000,000,000
1381/04/17 مطالبات و آورده نقدی 100,000,000,000 10،000 10,000,000 100,000,000,000
1381/12/26 مطالبات و آورده نقدی 250,000,000,000 10،000 25,000,000 250,000,000,000
1382/09/15 مطالبات و آورده نقدی 500,000,000,000 1000 500,000,000 500,000,000,000
1383/10/26 مطالبات و آورده نقدی 300,000,000,000 1000 800,000,000 800,000,000,000
1394/06/25 مطالبات و آورده نقدی 800,000,000,000 1000 1,600,000,000 1,600,000,000,000

شايان ذكر است
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1382/05/08نوع شركت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تبديل و ارزش اسمی هر سهم از 10.000 ريال به 1.000 ريال تغيير يافته است.


آخرین بروزرسانی :مرداد ماه 1396

نقشه