دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
رديف نام شركت موجودي سهام در صد به كل
1 بانك دي(سهامي عام) 745,681,076 46.61
2 شركت خدمات پشتيباني توسعه ديدارايرانيان(سهامي خاص) 356,074,435 22.25
3 شركت عمران ومسكن آباددي(سهامي خاص) 147,924,541 9.25
4 شركت خدمات م وح وم.سرمايه گذاري دي ايرانيان(سهامي خاص) 66,590,278 4.16
5 شركت آتيه سازان دي(سهامي خاص) 54,909,660 3.43
6 شركت تجارت الكترونيك دي(سهامي خاص) 24,761,908 1.55
7 BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي) 22,637,494 1.41
8 (شركت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص 20,244,728 1.27
9 ساير 161,175,880 10.07
+ جمع 1,600,000,000 100,00

نقشه

سهام