دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1398/05/31(حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9ماهه منتهی به 1397/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای 6ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت مالی سال منتهی به 1396/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی 1396/08/30 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)