جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1400/0/5/31 (حسابرسی نشده) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1400/04/31(حسابرسی نشده) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1400/03/31 دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/05/31(حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/05/31(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/05/31(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/08/30 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1398/05/31(حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9ماهه منتهی به 1397/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 6ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای 6ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت مالی سال منتهی به 1396/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات وصورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی 1396/08/30 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان) دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1394/11/30 حسابرسی نشده (اصلاحیه) دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1394/11/30 - حسابرسی نشده دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به 1394/8/30 - حسابرسی نشده دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به 1394/05/31 - حسابرسی شده دانلود
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به 1394/05/31 - حسابرسی نشده دانلود
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهي به 1394/02/31 دانلود
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/11/30 (حسابرسي شده) دانلود
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهي به 1393/08/30 دانلود
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهي به 1393/05/31(حسابرسي شده) دانلود
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/11/30 (حسابرسي شده) دانلود
1- صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/05/31 دانلود
2- صورتهاي مالي مياني شش ماهه منتهي به 1392/05/31 دانلود
3- صورت های مالی میانی شش ماهه منتهی به 1392/05/31 دانلود
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1392/11/30 - حسابرسی شده دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15