جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به به 1399/08/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1399/07/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/31(اصلاحیه) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1399/05/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1ماهه منتهی به 1399/04/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1399/03/31 دانلود
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره ماهه منتهی به 1398/12/29 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 (اصلاحیه) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1398/07/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/06/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/05/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1398/02/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1398/01/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/12/29 (اصلاحیه) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/11/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به1397/10/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/07/30 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/05/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1397/02/31 دانلود
فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31 دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی1ماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/07/30(اصلاحیه) دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/05/031 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/04/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/12/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰2/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به 1394/11/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به 1394/10/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به 1394/08/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/07/30 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/06/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/05/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/04/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/03/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/02/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1394/01/31 دانلود
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1393/12/29 دانلود

نقشه

سهام

مکان ما بر روی نقشه

آدرس :تهران - خیابان گاندی - کوچه یازدهم (شهاب) - پلاک 13
تلفن شرکت : 88776064
فکس: 88647728
ایمیل : info@buali.com

ارتباط با امور سهام

تلفکس امور سهام : 88794007
تلفن امور سهام شرکت : 88207510 - 88871783
ایمیل امور سهام شرکت : saham@buali.com
زمان مراجعه حضوری به امور سهام : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15