جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرح دریافت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 1397/11/30 دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1397/11/30 شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
اگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) دانلود
آگهي مزايده فروش سهام شركت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) دانلود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/11/30 دانلود
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1396/11/30 دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال مالي منتهي به 1395/11/30 و سنوات قبل دانلود
اطلاعیه پرداخت سودسهام سال 1395وسنوات قبل(به پیوست) دانلود
متن اگهی دعوت به مجمع دانلود
اطلاعیه درخصوص فروش پروژه تندیس(به پیوست) دانلود
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی 1395/11/30 (اصلاح) دانلود
اطلاعيه در خصوص فروش پروژه تنديس دانلود
اطلاعیه پرداخت سود سهام دانلود
آگهی مزایده عمومی فروش وانت مزدا دانلود
برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به1394/11/30 دانلود
اطلاعيه ي در خصوص واريز بهاي حق تقدم هاي فروش رفته