دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩
شرکت سرمایه گذاری بوعلی
شرحدریافت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/11/30 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/10 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 1398/02/31 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 1397/03/01 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 1396/11/30 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1395/11/30 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1395/02/21 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده مورخ 1394/10/6 دانلود
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/06/25 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1394/11/30 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/11/30 دانلود
تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/11/30 دانلود

نقشه

سهام

مکان